مهاربندها: نقشه‌ها و اجرا

مهاربندها: نقشه‌ها و اجرا

مولفین: احمدرضا حسینی و احسان اثنی عشری

انتشارات فدک ایساتیس

اصول مدیریت ساخت

اصول مدیریت ساخت

مولفان: احسان اثنی عشری و احمدرضا حسینی

انتشارات: فدک ایساتیس

شابک: 4-292-160-600-978

واژه نامه متدولوژی پرینس 2

واژه نامه متدولوژی پرینس 2

مولفین: احسان اثنی عشری، مروارید حاجی میرعرب و مستوره شادکام

انتشارات: فدک ایساتیس

شابک: 7-291-160-600-978

مجله دانشکاو

مجله دانشکاو
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

ژورنال های فارسی

ژورنال های فارسی

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

معرفی کتاب های تخصصی انگلیسی

معرفی کتاب های تخصصی انگلیسی

معرفی کتاب های تخصصی فارسی

معرفی کتاب های تخصصی فارسی

سایر بخش های مرتبط

ویدئو های دوره پرینس 2

ویدئو های دوره پرینس 2

بازی های مدیریت پروژه

بازی های مدیریت پروژه

فیلم سخنرانی و تدریس

فیلم سخنرانی و تدریس