اشتراک گذاری

ﭘﺮت در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد, زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﭘﺮت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺟﻬﺎن و ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﭘﺮت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد. ﭘﺮﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺼﻮرت ﺧﯿﻠﯽ اﺷﮑﺎر و ﺣﺎﺻﻞ ان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﭘﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد و زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی ﭘﺮت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﭘﺮت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از راه ﺣﻠﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ارﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ  ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺮت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮت ﻣﻮاد در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﮐﺎﻣﭙﺎﻻ اوﮔﺎﻧﺪا ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻫﯿﺰی, ﺳﺎل۲۰۱۲) اﺳﺖ; ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در آﺳﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﮕﺎن و ﻫﻤﮑﺎران, ﺳﺎل ۲۰۰۷)ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﻓﻊ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اﺷﺎره وار ﺑﻪ ﭘﺮت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﺑﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ, ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻘﻮه از BIM ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز (Ahankoob,el al ,2011)اشاره گردیده است.

منبع:حسین فخیمی،۱۳۹۵،پایان نامه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،استاد راهنما:دکتر احسان اثنی عشری

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری