در این صفحه اطلاعات مربوط به نمایشگاه ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در زمینه های مختلف مدیریت ساخت و مدیریت پروژه به تناوب قرار خواهد گرفت.

بهترین کنفرانسهای مدیریت ساخت و پروژه

IPMA Conference
COBRA Conference
ARCOM Logo
ISEC Website
کنفرانسهای ملی مدیریت سساخت و پروژه

لیست کنفرانس های بین المللی

  • لازم به ذکر است که تاریخهای جدول زیر زمان برگزاری همایش می باشد. برای آکاهی از مهلت ارسال مقاله یا ضرب العجل ثبت نام با کلیک روی نام کنفرانس به وبسایت همایش مورد نظر مراجعه کنید.
۲۹/۱۰/۱۳۹۵

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017 ,Berlin, Germany,  January,24-25, 2017
۲۶/۱۰/۱۳۹۵

BEURC 2017

BEURC 2017,Kuala Lumpur, Malaysia, March 30-31, 2017 
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

BIM World 2017

BIM World 2017,Paris, France , March 29-30, 2017 
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

Learning Technologies 2017

Learning Technologies 2017,Olympia, London,united kingdom, February 1-2, 2017 
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

SuccessConnect 2017

SuccessConnect 2017,Las Vegas, Nevada,United States , Apri 3-5, 2017 
۱۸/۱۰/۱۳۹۵

Design in the Age of Experience 2017

Design in the Age of Experience 2017,Milano, Italy , Apri 4-5, 2017 
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

HR 2017

HR2017,Orlando ,Florida,United States , March 6-9, 2017 
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

The Woman Succsess Conference 2017

The Woman Succsess Conference 2017,Orlando ,Florida,United States , July 27-29, 2017 
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

۱۰th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2017

۱۰th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2017,Lisbon,Portugal, July 20-22, 2017 
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

icoict 2017

The 5th ICoICT Conference 2017 ,Malacca,Malaysia, May 17-19, 2017 
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

The Annual BIM Conference: Multi-Disciplined Collaboration For Progress 2017

The Annual BIM Conference: Multi-Disciplined Collaboration For Progress,Manchester,United Kingdom , January 24, 2017 
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

Geo Business Show 2017

Geo Business Show2017 ,London,United Kingdom , May 23-24, 2017 
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

Fiatech Technology Conference 2017

Fiatech Technology Conference 2017 ,orlando, Florida,United States , April 10-12, 2017 
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

BIM Conference 2017

BIM Conference 2017 , Warwickshire,Binley, England, September 21, 2017 
۰۱/۱۰/۱۳۹۵

WEI Business&Economics, Management and Finance 2017

WEI International Academic Conference on Business&Economics, Management and Finance, Barcelona, Spain, January 23-25, 2017 
۰۱/۱۰/۱۳۹۵

WEI Education and Humanities 2017

The WEI International Academic Conference on Education and Humanities at Vienna University, Austria, April 24-26, 2017
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

CSCE 2017

۲۰۱۷ CSCE Annual Conference,Vancouver , CA, 31 May to 3 June 2017
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

IWCCE 2017

International Workshop on Computing for Civil Engineering (IWCCE) , Seattle, WA, USA, from 6/25 to 6/27, 2017
۰۲/۰۹/۱۳۹۵

َARCOM 2017

۳۳rd Annual Conference – Cambridge, UK, 4-6 September 2017
۲۱/۰۸/۱۳۹۵

nccpm03

۱ST international Conference & 3RD national Conference on Construction and Project Management,Tehran,Iran,26-27,Jan 2017

دانش

دانش

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

پژوهش

پژوهش

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی