در این صفحه اطلاعات مربوط به نمایشگاه ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در زمینه های مختلف مدیریت ساخت و مدیریت پروژه به تناوب قرار خواهد گرفت.

بهترین کنفرانسهای مدیریت ساخت و پروژه

IPMA Conference
COBRA Conference
ARCOM Logo
ISEC Website
کنفرانسهای ملی مدیریت سساخت و پروژه

لیست کنفرانس های بین المللی

  • لازم به ذکر است که تاریخهای جدول زیر زمان برگزاری همایش می باشد. برای آکاهی از مهلت ارسال مقاله یا ضرب العجل ثبت نام با کلیک روی نام کنفرانس به وبسایت همایش مورد نظر مراجعه کنید.
۰۵/۱۲/۱۳۹۵

BILT Asia 2017

BILT Asia 2017 ,Marina Bay Sands, SINGAPORE, 30 March - 1 April 2017 
۲۹/۱۱/۱۳۹۵

IPGRC

Thirteenth International Postgraduate Research Conference, Manchester, UK, 14th & 15th Sep 2017 
۲۸/۱۱/۱۳۹۵

IFMA’s World Workplace 2017

IFMA's World Workplace Conference & Expo 2017, Houston, Texas, United State,October 18-20,2017 
۲۲/۱۱/۱۳۹۵

Digital Design in Architecture Conference: Building the future

Digital Design in Architecture Conference: Building the future, Salford, United Kingdom ,June 27,2017 
۲۲/۱۱/۱۳۹۵

BIM Conference 2017: Unlocking the potential of BIM

BIM Conference 2017: Unlocking the potential of BIM, Salford, United Kingdom ,July 11,2017 
۲۰/۱۱/۱۳۹۵

IFMA facility fusion 2017

IFMA facility fusion 2017, Las Vegas, United States ,April 4-6,2017 
۱۹/۱۱/۱۳۹۵

BIM Prospects 2017

BIM Prospects 2017, London, United Kingdom ,April 20-21,2017 
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

SFPE Middle East Conference

SFPE Middle East Conference, Dubai, United Arab Emirates ,March 19-23, 2017 
۱۱/۱۱/۱۳۹۵

RICS Building Surveying Conference 2017

RICS Building Surveying Conference 2017, London, United Kingdom ,April 27, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

ISEC 09

ISEC - 09 , Valencia, Spain ,July 24-29, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

IPMA 2017

IPMA 2017 Conference, Pittsburgh , Pennsylvania ,June 11-14, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

BIM 2017

BIM 2017, Alicante, Spain , may 12, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

RICS UK Summit 2017

RICS UK Summit 2017,London, United Kingdom , may 16, 2017 
۰۲/۱۱/۱۳۹۵

BIM Show Live 2017

BIM Show Live 2017,Newcastle , United Kingdom , February 1-2, 2017 
۲۹/۱۰/۱۳۹۵

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017 ,Berlin, Germany,  January,24-25, 2017
۲۶/۱۰/۱۳۹۵

BEURC 2017

BEURC 2017,Kuala Lumpur, Malaysia, March 30-31, 2017 
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

BIM World 2017

BIM World 2017,Paris, France , March 29-30, 2017 
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

Learning Technologies 2017

Learning Technologies 2017,Olympia, London,united kingdom, February 1-2, 2017 
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

SuccessConnect 2017

SuccessConnect 2017,Las Vegas, Nevada,United States , Apri 3-5, 2017 
۱۸/۱۰/۱۳۹۵

Design in the Age of Experience 2017

Design in the Age of Experience 2017,Milano, Italy , Apri 4-5, 2017 

دانش

دانش

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

پژوهش

پژوهش

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی