سازمان کنفرانس

اعضای هیأت رئیسه کنفرانس

دکتر هرمزفامیلی

سرپرست کنفرانس

4533924 (0233) داخلی 201


رئیس موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

دکتر احسان اثنی عشری

دبیر کنفرانس

09213725617


مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

دکتر مهدی روانشادنیا

رئیس کمیته داوران

021


مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مهندس امیرحسین ستوده بیدختی

دبیر اجرایی کنفرانس

09301881996نمودار سازمانی کنفرانس