انجمن های علمی

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران
معرفی انجمن بتن ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران
معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن مهندسی سازه ایران
معرفی انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
معرفی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران
معرفی انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن مهندسین نقشه بردار ایران

انجمن مهندسین نقشه بردار ایران
معرفی انجمن مهندسین نقشه بردار ایران

انجمن سازه های فولادی ایران

انجمن سازه های فولادی ایران
معرفی انجمن سازه های فولادی ایران

انجمن مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران

انجمن مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران
معرفی انجمن مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران
معرفی انجمن مدیریت فناوری ایران

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
معرفی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)
معرفی مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)
معرفی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه
معرفی کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

موسسه بين المللي بتن امریکا ACI

موسسه بين المللي بتن امریکا ACI
معرفی موسسه بين المللي بتن امریکا ACI

انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE

انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE
معرفی انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE

انجمن مهندسین عمران ایران

انجمن مهندسین عمران ایران
معرفی انجمن مهندسین عمران ایران

آخرین مطالب علمی و آموزشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصمیم گیری مدیران و هوش هیجانی

تصمیم‌گیری انتخاب یک راهکار از میان گزینه‌های مختلف در جهت رسیدن به هدف مورد انتظار از یک گزینه است(باووکو و همکاران، ۲۰۰۹). بر طبق این تعریف، […]
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن

در ﻋ ﺼﺮ ﺣﺎ ﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺴﺎوات دو ﺟﻨﺲ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ا ﺳﺖ، ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ دو آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﻮره اﻟﻨﺴﺎ، […]
۰۲/۱۱/۱۳۹۵

تمایز مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (پارامتریک) با سایر مدل‌سازی‌ها

تمایز مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (پارامتریک) با سایر مدل‌سازی‌هاازآنجاکه تعریف آنچه فناوری BIM را تشکیل می‌دهد، دچار سردرگمی و تنوع است. به‌منظور پرداختن به این سردرگمی توصیف […]

عکس و فیلم

عکس و فیلم

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

همایش های معتبر

همایش های معتبر