دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های چین

دانشگاه های چین

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های آلمان

دانشگاه های آلمان

دانشگاه های اسپانیا

دانشگاه های اسپانیا

آخرین کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و پروژه

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017

The 3rd Annual Global Track Maintenance & Asset Management Congress 2017 ,Berlin, Germany,  January,24-25, 2017
۲۶/۱۰/۱۳۹۵

BEURC 2017

BEURC 2017,Kuala Lumpur, Malaysia, March 30-31, 2017 
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

BIM World 2017

BIM World 2017,Paris, France , March 29-30, 2017 

انجمن های علمی

انجمن های علمی

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

همایش های معتبر

همایش های معتبر

دانش

دانش