در این بخش سعی بر آن شده است که مطالب علمی و آموزشی در رابطه با دانش مدیریت ساخت و مدیریت پروژه درج گردد.

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

جلسات دفاع دانشجویان

جلسات دفاع دانشجویان

ارائه ی قبل از دفاع دانشجویان

ارائه ی قبل از دفاع دانشجویان

جلسه دفاع از پروپزال

جلسه دفاع از پروپزال
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

کاربردهای BIM برای هر یک از ذینفعان پروژه

کاربردهای BIM برای هر یک از ذینفعان پروژهمطالعات Azhar در سال ۲۰۱۲ سه مؤلفه شبیه‌سازی، آنالیز عملکرد و مدیریت ساختمان را از کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه رویکرد کیفی به چالش های حضور زنان در سطوح مدیریتی صنعت ساخت ایران

اگر بخواهیم در مورد چالش‌های منابع انسانی در ایران سخن بگوییم، حرف‌ها زیادی برای گفتن وجود دارد یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی که صنعت […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

حضور زنان در صنعت ساخت:تفاوت های فیزیولوژیکی

تاریخچه نظریه تفاوت های بنیادی زنان و مردان،دست کم ۲۴۰۰ سال قدمت دارد.از جمله در آرای افلاطون و ارسطو میتوان این نظریه را ردیابی کرد.افلاطون در […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﯽﺷﮏ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻫﯿﭻ دوره و ﺗﺎرﯾﺨﯽ، از وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

مزیت های صنعت ساخت برای زنان

تعداد زیادی از مردم برای کسب درآمد کار میکنند و در این میان کارهای تخصصی معمولا حقوق بالایی دارند.در استرالیا دستمزد در صنعت ساخت در سال […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

بررسی علل پرت غیر مستقیم

پرت طراحی و تغییرات طراحیبا توجه به نظر متخصصان در پرسشنامه، پرت ناشی از طراحی در تولید پرت غیر مستقیم دارای حجم قابل توجه است. بنابراین […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

بررسی مقدماتی کارگاه

بررسی مقدماتی کارگاهاصولاً بررسی مقدماتی یک کارگاه قبل از هرگونه عملیات اجرائی دارای اهمیت زیادی است.این بررسی را می‌توان به مراحل مختلف زیر تقسیم کرد : […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

روش‌های تعمیر و نگهداری متداول

روش‌های تعمیر و نگهداری متداولانواع روش‌های تعمیر و نگهداری را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:۱٫    خدمات تعمیر و نگهداری: شامل موارد تعمیرات و نگهداری درخواست […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

مدیریت امکانات (FM)

مدیریت امکانات (FM)منشأ مدیریت امکانات به دهه ۱۹۹۰ در ساختمان‌های زیربنایی و یا دارای ویژگی‌های خاص برمی‌گردد (Amaratunga & baldry, 2001). به علت وجود تنوع در […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻃﻮل۳۰  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ روﻛﺎرت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﻛﺎرت اﻳﻦ اﻳﺪه را از داﻧﻴﻞ […]

انجمن های علمی

انجمن های علمی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر

دانشجویان

دانشجویان

عکس و فیلم

عکس و فیلم