بایگانی‌ها Photography | مدیریت ساخت

۲۳/۱۰/۱۳۹۵

سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه Prof. Milan Radosavljevic به سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین […]