بایگانی‌ها توسعه پایدار | مدیریت ساخت

۰۴/۰۸/۱۳۹۳

فتوولتاییک های یکپارچه ساختمان (سوگند حسنی – ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

تکنولوژی فتوولتاییک (pv) امروزه به عنوان بخش رایجی از واژه شناسی ساختمان با امکان کاربرد در ساختمان های موجود و نو مطرح شده است. استفاده از […]