بایگانی‌ها مسکن | مدیریت ساخت

۲۸/۰۷/۱۳۹۳

انسان شناسی مسکن (سهیل یاری- ارشد مدیریت پروژه)

بدون شک کسی منکر تاثیر عوامل فیزیکی نظیر اقلیم،جبرهای جغرافیایی،مصالح یا….در شکل خانه نیستی اما در ادامه با ذکر مثال […]