برچسب ها: 

این جستار شامل 1 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط  امیرحسین ستوده بیدختی در 2 ماه پیش بروز شده است.

 • نویسنده
  نوشته ها
 • #9308

  در این مبحث به بررسی وموضوعات پیرامون اجرای نظام های مختلط در پروژه ها پرداخته می شود.

 • #10039

  فهرست مطالب:

  ماده ۷ وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان
  ماده ۸
  دفاتر مهندسی
  شرح وظایف
  شرایط و حدود صلاحیت دفاتر مهندسی
  ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی
  ماده ۹ مجریان حقوقی
  شرایط احراز صلاحیت
  حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی
  ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی
  مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی
  ماده ١٠ مجریان انبوه ساز مسکن
  حدود صلاحیت
  عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن
  نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن
  سابقه فعالیت حرفه ای
  نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ھا
  گردش کار صدور گواھی بررسی صلاحیت مجریان انبوه ساز مسکن
  نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها
  ماده ١١ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان ھا و دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی موضوع ماده ٢٩ آیین نامه اجرایی
  ماده ١٢ طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده ٢٠آیین نامه ماده ۳۳
  ماده ٧ :

  تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مھندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یامجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شھرسازی میباشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادھای ھمسان مندرج در فصل ھفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسوولیتھای عمومی به شرح مواد ٨،۹،۱۰ و ۱۱این مجموعه شیوه نامه و براساس نقشه ھای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد مینماید انجام شود .صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب کار دراجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد.شھرداریھا یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحبکار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند.مجری نسخهای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دھد، صاحب کاری که خود مجری ھمان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیت ھا و مقررات مجری که در این فصل آمده است برعھده وی خواھد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادھای ھمسان را رعایت نماید . سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مھندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاھده ھر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شھرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

  ۱-۷ وظایف و مسوولیت ھای مجریان ساختمان به شرح زیر میباشد:

  ۱-۱-۷مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشهھای اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت ھای احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشھا یا نقشه ھا با یکدیگر یا بین نقشه ھا و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنھا به طراح یا طراحان آن .در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحبکار نیز اعلام شود.

  ۲-۱-۷ ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارھای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و ھمچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار و ناظر ھماھنگ کننده و فراھم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنھا به ویژه قسمتھایی از ساختمان که پوشیده خواھند شد و ایجاد ھماھنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر ھماھنگ کننده و سایر ناظران.

  ۳-۱-۷ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانھای پیرامون آن و ھمچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.

  ۴-۱-۷ صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ھای مصوب.

  ۵-۱-۷ اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر ھماھنگ کننده در ھر گونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسؤول دفتر طراحی در ھرگونه تغییراتی در نقشه ھا یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.

  ۶-۱-۷ استفاده از مھندسان و کاردانھای فنی رشته ھای مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و ھمچنین عوامل فنی ماھر دارای پروانه مھارت فنی.

  ۷-۱-۷ امضا ((شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه )) که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحبکار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.

  ۸-۱-۷ تھیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت )و یک لوح فشرده ازنقشه ھای معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تا ییدیه لازم از ناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی.

  ۹-۱-۷ جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پ س از تأیید مراجع دارای صلاحیت.

  ۱۰-۱-۷ رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ھای مصوب و ضوابط و مقررات شھرسازی در اجرای کار.

  ۱۱-۱-۷ رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ھا و بهشنامه ھای قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شھرسازی.

  ۱۲-۱-۷ اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مھندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردھای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه ھای مربوط به کنترل ساختمان در پایان ھر مرحله ازعملیات اجرایی از ناظران ذیربط.

  ۱۳-۱-۷ تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه ھای لازم از ناظران ذیربط جھت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوهنامه.

  ۱۴-۱-۷ تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکار پس از انجام مراحل فوق.

  ۱۵-۱-۷ بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت مجری ساخته می شود براساس ماده ١٨آییننامه ماده ٣٣ قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی وقانونی، به نفع صاحبکار یا صاحبکاران براساس ضوابط و مقررات زیر:

  ۱-۱۵-۱-۷ مجریان مکلفند تمامی ساختمانھای احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکتھای بیمه تخصصی قرار دھند.

  ۲-۱۵-۱-۷ معیارھای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردھا، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن ، چک لیستھا و نقشه ھا و شیوه نامه ھای مصوب میباشد.

  ۳-۱۵-۱-۷ مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بھره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخش ھای مختلف ساختمان به شرح زیر است:

  الف سازهھای ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.

  ب نمای ساختمان، حداقل پنج سال.

  ت عایقھای رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.

  ث تجھیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورھا، حداقل سه سال.

  ۴ -۱۵-۱-۷ مجریانی که ساختمانھای در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دھند ، مکلفند از طریق ارایه ضمانت نامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تھیه و حداقل حاوی تضمین ھای موضوع بند ۷-۶ ۱-۳ ھمین شیوه نامه است و در سه نسخه تھیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرارمیگیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبکاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

  ۲-۷ شھرداری ھا یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند ۳ بخش ((ب)) ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان کار ساختمان از صاحب کار یا صاحب کاران،درخواست ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بھره برداران بعدی بنمایند.

  ۳-۷ در محلھایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، طبق مفاد ماده ١٨این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.

  ماده ٨

  دفاتر مھندسی اجرای ساختمان:

  ۱-۸ براساس مواد ٩لغایت ٢٠آیین نامه ماده ٣٣ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت وتعیین ظرفیت اشتغال ، به دفاتر مھندسی اجرای ساختمان که به موجب ماده ٩آیین نامه اجرایی تاسیس میشوند به شرح زیراست.

  ۱-۱-۸ دفتر مھندسی اجرای ساختمان براساس درخواست تاسیس دفتر توسط یک نفر از مھندسان رشته ھای معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صلاحیت اجرای ساختمان تشکیل می شود و باید مجوزفعالیت از سازمان مسکن و شھرسازی استان دریافت نماید.

  ۲-۱-۸ دفتر مھندسی اجرای ساختمان قا ئم به شخص مھندس معمار یا مھندس عمران دارنده پروانه اشتغال است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست و شخص مذکور مسوول دفتر مھندسی اجرای ساختمان نیزخواھد بود.

  ۳-۱-۸ مهندس معمار یا مھندس عمران دارنده مجوز دفتر مھندسی اجرای ساختمان که از مھندسان رشته ھای دیگر ساختمان، کاردانھای فنی و معماران تجربی به عنوان شریک ، در ارایه خدمات مھندسی دردفتر استفاده نماید، خود راسا مسوول تمامی کارھای اجرایی انجام شده توسط آنان در برابر صاحب کار یا صاحبکاران می باشد و این موضوع رافع مسوولیت فنی و اجرایی اشخاص مذکور در برابر شمول دفترنخواھد بود.

  ۴-۱-۸ مھندس معمار یا مھندس عمران و شرکای موضوع بند ٨ ١ ٣که مشترکا نسبت به تاسی س دفترمھندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید داری مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور باشند.

  ۵-۱-۸ دفتر مھندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت ، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد .مسوول دفتر موظف است درصورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور ھمزمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شھرسازی استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دھد.

  ۸-۲- شرح وظایف مسوول دفتر و شرح وظایف عمومی دفتر مھندسی اجرای ساختمان عینا مطابق بند ھای ۵-۵ و ۵-۶ این مجموعه شیوه نامه با تغییرنام دفترمھندسی طراحی به دفترمھندسی اجرا و طراح به مجری میباشد.

  ۳-۸- شرایط و حدود صلاحیت دفاتر مھندسی اجرای ساختمان

  ۱-۳-۸ حداکثر زیربنای ھر یک از کارھای اجرایی مجریان دفاتر مھندسی اجرای ساختمان با توجه به حدود صلاحیت مندرج در جدول شماره ٥در بخش اجرای واحدھای مسکونی ٥٠٠٠ مترمربع می باشد.

  ۲-۳-۸ حدود صلاحیت دفاتر مھندسی اجرای ساختمان برای مھند س دارای مجوز دفتر در اجرای گروه ھای ساختمانی عبارت از ھمان حدود صلاحیت اجرای ساختمان مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی وی دررشته و تخصصی که در اجرای ساختمان بررسی صلاحیت شده است به شرح جدول شماره ٥و حدود صلاحیت کاردانھای فنی و معماران تجربی عبارت از ھمان حدود صلاحیت مندرج در پروانه شخص حقیقی آنھا به شرح جداول شماره ٨و ٩این مجموعه شیوه نامه میباشد.

  ۳-۳-۸ در مواردی که به موجب ماده ٤قانون ، اجرای کار ساختمان در یکی از رشته ھا مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط برای آن بخ ش از کار استفاده نماید.

  ۴-۳-۸ شرکای دفتر در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود و اداره امور دفتر در برابرمسوول دفتر، پاسخگو و مسوول میباشند.

  ۴-۸- ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای ساختمان:

  ۱-۴-۸ ظرفیت اشتغال دفترمھندسی اجرای ساختمان به صورت دورهای تعیین میگردد و شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا ارسال گزارش پایان کارساختمان به شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان توسط ناظرهماهنگ کننده است،ملاک سنج ش مقادیرظرفیت اشتغال در ھربر ش زمانی به شرح جداول ٥تعیین میشود.

  جدول شماره ۵- حدود صلاحیت دفتر اجرای ساختمان و ظرفیت اشتغال آن در ھر برش زمانی.

  پایه مهندسی پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱ پایه ارشد
  حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی
  شالوده
  ۵ ۱۰ ۲۰ بدون محدودیت
  حداکثر ظرفیت اشتغال به کار براسا س مساحت زیربنا در ھرمقطع زمانی (مجموع کارها در دست اجرا) ۱۲۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰
  حداکثر تعداد واحد ساختمانی
  ھمزمان
  ۲ ۳ ۳ ۳

  ۲-۴-۸ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره ٥این مجموعه شیوه نامه، درھر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنھاد ھیات مدیره سازمان استان و تصویب ھیات سه نفره حداکثر تا ٢٠ درصد و تعدادکار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیت وتعدادکار مندرج درجدول شماره ٥می تواندافزایش یا کاھ ش یابد.

  ۳-۴-۸ در صورتی که مھندسان رشته ھای دیگر ساختمان ( به غیراز رشته مسوول دفتر )در دفتر مھندسی اجرای ساختمان به صورت شریک، اشتغال به کار داشته باشند ظرفیت اشتغال این گونه دفاتر به ازای ھرمھندس رشته ھای دیگر ساختمان معادل ١٥ درصد، و حداکثر تا ٦٠ درصد ظرفیت دفتر اجرای ساختمان افزایش مییابد، در چنین حالتی ظرفیت اشتغال مھندسان رشته ھای دیگر ساختمان که ھمکاری آنان با دفتر به صورت نیمه وقت باشد معادل ١٥ درصد ظرفیت اشتغال نظارت یا طراحی کاهش مییابد.

  ۴-۴-۸ مجری زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی ھریک از واحدھای ساختمانی در دست اجرای او برابر ٧٥ درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر ھماھنگ کننده وسازمان استان قرار گیرد.

  ۵-۴-۸ چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسوولیت اجرای ھمزمان بیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در ھر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان، یک نفر مھندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته ھای ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجرای کارگاه در محل احداث بنا مستقرنماید.

  ۶-۴-۸ ظرفیت اشتغال به کار مجری حقیقی که مسؤول دفتر مھندسی اجرای ساختمان است ، براساس کارتمام وقت در دفتراجرای ساختمان تعییپن شده وچنانچه بخواھنددر زمینه طراحی یا نظارت ساختمان نیزفعالیت نماید بایدتمامی کارھای اجرایی در دست اقدام او به پایان رسیده و گواھی لازم را از ناظرھماھنگ کننده دریافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مھندسی طراحی ساختمان یا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز ازوزارت مسکن و شھرسازی اقدام نماید .

  ۷-۴-۸ صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتھای مندرج در این شیوه نامه، مقررات ملی ساختمان وشرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه نامه می باشد عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجری ساختمان منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذیربط را از وی خواھندخواست.درصورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی، ناظر یا ناظران ذی ربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر ھماھنگ کننده منعکس نموده و نامبرده موارد را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواھد نمود .حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر ھماھنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ھا و مشخصات فنی

  مصوب ساختمان یا مجتمع و یا مجموعه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواھد بود.نحوه رفع اختلافنظر بین ناظر و مجری در فصل چھارم ذکر شدهاست.

  ۸-۴-۸ رجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شھرسازی می باشند،سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شھرسازی نیز بر انجام امورساختمانی نظارت عالیه خواھد داشت.

  ۵-۸ دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان :مھندسان رشته ھای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات

  برقی ساختمان دارای پروانه اشتغال اجرای تأسیسات ساختمان، به صورت انفرادی یا جمعی می توانند نسبت به تأسیس و اخذ مجوز دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان اقدام نمایند ، دفاتر مھندسی اجرای ساختمان در انجام امور تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان مکلفند جھت اجرای کارھای تأسیسات ساختمانھای در دست اقدام خود حسب مورد از مھندسان دارای پروانه اشتغال به کار اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و با رعایت حدود صلاحیت آنھا استفاده به عمل آورند و ھمچنین مخیرند به جای مھندسان تأسیسات از دفاتر اجرای تأسیسات ساختمان موضوع این فصل استفاده نمایند.

  ۱-۵-۸ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان که به موجب ماده ٩آئین نامه اجرایی تاسیس شده یا می شوند و نحوه انتخاب مسؤول دفتر اجرای تأسیسات ساختمان و شرح وظایف و حدود اختیارات مسؤول دفتر اجرای تأسی سات ساختمان و شرح وظایف عمومی ۵-۱ ،۵-۵ و ۵-۶ این مجموعه شیوه نامه با تغییرنام دفتر مھندسی طراحی به دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان و مجری تأسیسات به جای طراح می باشد.

  ۲-۵-۸ حدود صلاحیت دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان:

  ۱-۲-۵-۸ حدود صلاحیت دفاتر مذکور ھمان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی ھر یک ازشرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند می باشد.

  ۲-۲-۵-۸ شرکای دفتر علاوه بر مسؤولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و ھماھنگی در ارایه تمامی خدمات اجرای تأسیسات ساختمان مورد درخواست مجری، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مھندسان رشته ھای ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوی تعھدات دفتر درقبال مجریان ساختمان می باشند.

  ۳-۵-۸ ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان

  ۱-۳-۵-۸ ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت ازسطح زیربنا و تعداد کار اجرایی در یک برش زمانی است می باشد به شرح جدول شماره ۵این مجموعه شیوه نامه تعیین میگردد.

  جدول شماره ۵-۱-درصد افزایش ظرفیت اشتغال ھر یک از شرکای دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر یک نفره، موضوع جدول شماره ۵

  ردیف موارد افزای ش
  ترکیب

  ظرفیت اشتغال

  رشته ھای طراح

  حقوقی
  درصد افزایش
  طراح حقوقی
  درصد
  افزایش

  در صورت

  ھمپایه

  بودن پروانه

  اشتغال
  رصد
  افزایش

  در صورت

  حضور بی ش

  از یک نفر در

  ھر رشته
  مجموع
  درصد

  افزایش

  ظرفیت

  اشتغال
  ۱ یک رشته از رشته ھای تأسیسات برقی یا
  تأسیسات مکانیکی
  ۱۰ ۱۰ – ۲۰
  ۲ دو رشته از رشته ھای
  تأسیسات برقی و

  تأسیسات مکانیکی
  ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴۰
  ۳ سه نفراز رشته ھای
  تأسیسات برقی و

  تأسیسات مکانیکی
  ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۵۰
  ۴ چھار نفراز رشته ھای
  تأسیسات برقی و

  تأسیسات مکانیکی از ھر

  رشته دو نفر
  ۵۰ ۱۰ ۱۰ ۷۰

  ۳-۳-۵-۸ حداکثر تعداد شرکای ھر دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان ١٠نفر می باشد.

  ۴-۳-۵-۸ در صورت ارتقای پایه ھر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال حقیقی آنان ھمپایه می باشد، ضریب مربوط به ھمپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ٢کاھش نخواھد یافت.

  ۵-۳-۵-۸ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان، موضوع جداول شماره ۵-۱ این مجموعه شیوه نامه، در ھر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته ھای مختلف ساختمان می تواند به پیشنھاد ھیات مدیره سازمان استان و تصویب سه نفره حداکثر تا ٢٠ درصد افزایش یا کاھش یابد.

  ۶-۳-۵-۸ شرکای دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مھندسی خود نیستند

  ماده ٩:

  مجریان حقوقی

  ارایه خدمات اجرایی ساختمان ھا، مجتمع ھا و مجموعه ھای ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشورنمی باشد توسط شرکتھای خصوص یو وابسته به دولت، تعاونی و دفترفنی موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی که دارای سابقه اجرای یدر ساختمان بوده و مشمول ذکرنام شده اند موضوع مواد ١٤ و ١٥آیین نامه اجرایی، منوط به احرازصلاحیت وتعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و براساس شرایط زیرمیباشد.

  ۱-۹- شرایط احراز صلاحیت

  ۱-۱-۹ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسی س آن در روزنامه رسمی کشور آگھی شده باشد .مؤسسه و نھاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسی س واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنھا به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.

  ۲-۱-۹ موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

  ۳-۱-۹ شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.

  ۴-۱-۹ حداقل دو نفر از اعضای ھیات مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نھاد عمومی غیردولتی باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته ھای معماری و عمران و نفر بعدی نیزمی تواند در یکی از رشته ھای تأسیسات برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و درخصوص مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی حداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.

  ۲-۹- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی

  حدود صلاحیت مجری حقوقی براساس سابقه کار حرفه ای و توان فنی و اجرایی اعضا ی ھیات مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چھار پایه سه، دو، یک و ارشد درجه بندی شده و نحوه اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال آنان براساس جدول شماره ۶تعیین میشود.

  ۱-۲-۹ ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول شماره ۶خواھد بود.

  جدول شماره ۶ حدود صلاحیت مجریان حقوقی در پایه ھای سه، دو، یک و ارشد و حداکثر ظرفیت اشتغال آنان در ھر برش زمانی.

  ردیف پایه پروانه اشتغال

  شخص حقوقی

  الزامات
  پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱ پایه ارشد
  ۱ حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره(نفر) ۲ ۲ ۲ ۲
  ۲
  حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره با ذکر مهندسی یا کاردانی
  کاردان کاردان مهندس کاردان مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس
  ۳ ۲ ۱ ارشد
  ۳
  حداکثر تعداد طبقات مجاز
  * ۵ طبقه روی شالوده ۵ طبقه روی شالوده ۱۰طبقه روی شالوده

  ۲۰ طبقه روی شالوده

  بدون محدودیت طبقات

  ۴ حداکثر تعداد کار ۳ ۵ ۱۰ —
  ۵ حداکثر ظرفیت اشتغال ۳۰۰۰ مترمربع ۴۰۰۰ مترمربع ۵۰۰۰ مترمربع ۹۰۰۰ مترمربع ۱۴۰۰۰
  مترمربع
  ۱۸۰۰۰ مترمربع

  * ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای ھیات مدیره معمار یا عمران است .به این ترتیب که دارنده پایه یک تا ٤طبقه روی شالوده، دارنده پایه دو تا سه طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده میتواند نسبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.

  ۲-۲-۹ حداکثر زیربنای ھر یک از کارھای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدھای مسکونی ۵٠٠٠ مترمربع می باشد.

  ۹-۲-۳- با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به ھر علتی که اجرای ساختمان، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در این موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحبکار تعیین شده و با ھمکاری سایر مجریان حقوقی مشترکا اجرای عملیات ساختمان را برعھده خواھند داشت، بدین ترتیب که سایر مجریان، در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر در برابر صاحب کار یا صاحبانکار و سایر مراجع قانونی مسؤول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی، حفاظتی، انضباطی، امنیتی، ایمنی و حقوقی آن خواھد بود ، این موضوع رافع مسؤولیتھای سایر مجریان ھمکار نخواھد بود.

  ۴-۲-۹ مجری حقوقی زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه ھای ساختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظرھماھنگ کننده رسیده باشد.

  ۳-۹ مجریان حقوقی موضوع جدول شماره ۶این مجموعه شیوه نامه که نسبت به تکمیل شاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد، ظرفیت اشتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواھد یافت.

  ۱-۳-۹ مجریان حقوقی در پایه ھای ۳،۲ و۱ می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره ۶فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو ھیات مدیره یاشاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره ٧و با درنظرگرفتن ھر امتیاز ، معادل ٢٠٠ مترمربع ظرفیت خود را به تربیت ۲۰۰۰۰،۶۰۰۰ و۱۲۰۰۰۰ ترمربع افزای ش و از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز دریافت نمایند.

  ۲-۳-۹ مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه بر حداکثر ظرفیت پی ش بینی شده در جدول شماره ۶فعالیت اجرایی ساختمان، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو ھیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره ٧و با درنظرگرفتن ھر امتیاز ، معادل ٢٠٠ مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز دریافت نمایند.

  جدول شماره ٧–جدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجری ان حق یقی دارای پروانه اشتغال، شاغل شاغلان آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی با صلاحیت مجری دارند.

  پایه پروانه اشتغال مھندس

  پایه پروانه اشتغال
  کاردان فنی
  یه پروانه اشتغال معمار
  تجربی
  پایه ارشذ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۳
  امتیاز ۳۲ ۲۸ ۲۴ ۲۰ ۱۶ ۱۲ ۸ ۸ ۶ ۴

  ۳-۳-۹ حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی کشور بوده و در حدود صلاحیت خود می توانند،متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به عنوان عضو ھیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت، با رعایت تبصره ٢ماده ٢٢آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مھندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شھرسازی مجوزدریافت نمایند.

  ۴-۳-۹ مجریان حقوقی مکلفند دراجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مھندسان ھفت رشته ساختمان استفاده نماید.

  ۵-۳-۹ مجریان حقوقی مکلفند دراجرای ساختمانھای ٩طبقه و بیشترازخدمات مھندسان نقشه بردار استفاده نمایند.

  ۶-۳-۹ مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارھای خود در رشته ای که فاقد صلاحیت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مھندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند، در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسوول کارھای انجام شده در رشته خود خواھند بود.

  ۴-۹- مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی

  ۱-۴-۹ در مواردی که مجری حقوقی مسوولیت اجرای پروژه ای را عھده دار شود، مسوولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عھده مدیرعامل و در خصوص موسسات و نھادھای عمومی غیر دولتی، برعھده مسوول واحد فنی می باشد و این مسوولیت رافع مسوولیت ھر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنھا محول گردیده است نخواھد بود.

  ۲-۴-۹ تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله ھیات مدیره و مدیرعامل و شاغلان و در خصوص موسسات ونھادھای عمومی غیردولتی، مدیران و مسوول واحد فنی آنان و شاغلان نمیتوانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند.در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را بعمل آورد.

  ۳-۴-۹ مجری حقوقی موظف است برای اجرای ھر یک از کارھای در دست اقدام خود یک نفر مھندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مھندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه، به کار بگمارد و وی را به صاحب کار، مھندس ناظر ھماھنگ کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.

  ۴-۴-۹ مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا بازمانند حداکثرظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با ھمان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن وشھرسازی استان اقدام نماید .

  ۵-۴-۹ چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر ھماھنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواھد بود .در اینگونه موارد ناظر ھماھنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفیمجری جدید جلوگیری بعمل خواھد آورد.

  ۶-۴-۹ در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتھای مندرج در این شیوه نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه نامه میباشد عدول نماید یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجری منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذیربط را از وی خواھند خواست .در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر، وی موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر ھماھنگ کننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طورکتبی اعلام می نماید.حل اختلاف نظر بین ناظر، ناظران، ناظر ھماھنگ کننده و مجری با توجه به نقشه ھا و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی، در فصل چھارم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است.

  ۷-۴-۹ مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شھرسازی می باشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت مینماید و وزارت مسکن و شھرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواھد داشت.

  ۸-۴-۹در صورتی که صاحبکار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به ھر دلیل بیش از ١٥ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیربیاندازد ، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر ھماھنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی مابین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم مینماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا خواھد بود.

  ماده ١٠ مجریان انبوه ساز مسکن

  مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری ھای

  نوین در ساخت و ساز مجموعهھای ساختمانی را دارند، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و نیز مصو((سیاستها و خط مشی ھای سازماندھی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن )) ابلاغی به شماره ۱۲۳۰۳۸/ ت ۱۵۵۱۱ ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۵ هیات محترم وزیران می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شھرسازی بنمایند.

  ۱-۱۰- حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه ساز طبق ھمان حدود صلاحیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده ٩این شیوه نامه و سایر شرایط مربوط به انبوه سازی به شرح زیر میباشد.

  ۲-۱۰- عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن:

  ۱-۲-۱۰ داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده ٩و جداول آن.

  ۲-۲-۱۰ داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه، مدیریت منابع، استفاده از فناوری ھای نوین در جھت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازھا و مستند سازی تجربیات کارھای اجرایی.

  ۳-۲-۱۰ عملکرد موفق در جلب رضایت بھره برداران شامل :تامین جنبه ھای آسایشی، رفاھی و کارکردی ساختمان ھای احداث شده، تامین فضاھای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت وسازھا.

  ۳-۱۰- نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن:

  ۱-۳-۱۰ بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز و احراز شرایط مندرج در بند ۱۰-۴ با داشتن شرایط ماده ٩این شیوهنامه توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان متشکل از اشخاص زیر که ھرکدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته ھای اصلی ساختمان می باشند، مورد بررسی خواھد گرفت.

  الف)رییس سازمان مسکن و شھرسازی استان (ریی س کمیته).

  ب)رییس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان.

  پ)معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی.

  ت)رییس ھیأت مدیره انجمن صنفی ابنوه سازان استان.

  ث)یک نفر به انتخاب ھیات مدیره سازمان استان.

  ج)یک نفر به انتخاب ھیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان.

  چ)رئیس کانون کاردانھای فنی ساختمان استان.

  ۲-۳-۱۰ جلسات کمیته با حضور حداقل ٤نفر با شرکت رییس کمیته رسمیت می یابد و برای تصمیم گیری اخذ ٤رای موافق الزامی است.

  ۱۰-۳-۳- داشتن پروانه اشتغال مھندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور به غیر از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن وشھرسازی استان الزامی است.

  ۲-۴-۱۰ سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریان انبوه ساز توسط کمیته ذیربط و از طریق تکمیل پرسشنامه کاربرگ شماره ((۱)) انجام خواهد پذیرفت.

  ۳-۴-۱۰ عملکرد موفق در جلب رضایت بھره برداران از طریق نظرسنجی از ساکنین ساختمانھا با تکمیل دفترچه نظرسنجی(کاربرگ شماره ٢)که توسط ھر بھره بردار تکمیل خواھد گردید با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکرشده در بالا مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت.پرسشنامه ھای مذکور باید به نظرخواھی حداقل ٢٥ درصد ساکنین ساختمانھا یا مجموعه ھا و یا مجتمع ھای ساختمانی برسد .در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه می توان ھر یک ازپرسشنامه ھا را به طور جداگانه به یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواھد شد.

  ۵-۱۰- نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ھا:

  ۱-۵-۱۰ امتیاز واحد انبوه ساز، برای ھر مجتمع یا مجموعه ساختمانی براساس کاربرگ شماره ٣ (کاربرگھای شماره ۱ ۲ و ۳ در انتها ماده ۱۰ دکر شده است)، با استفاده از کاربرگول زیر محاسبه و در جدول بخش (( الف )) این کاربرگ منظور گردد.

  پس از محاسبه امتیاز تک تک مجتمع ھا یا مجموعه ھای ساختمانی به روش مذکور، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع ھا یا مجموعه ھای ساختمانی، امتیاز مجری انبوه ساز بدست می آید.امتیاز مذکور، مبنای احراز پایه مجری انبوه ساز قرار خواھدگرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر ٥٠٠ امتیاز، پایه یک برابر ١٨٠٠ امتیاز و پایه ارشد برابر۳۰۰۰امتیاز باشد.

  ۶-۱۰- گردش کار صدور گواھی بررسی صلاحیت مجریان انبوه ساز مسکن:

  ۱-۶-۱۰ متقاضیان مجری انبوه سازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت و پایه مورد نظر خود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسکن وشھرسازی استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوط به شرایط لازم برای احراز مجری حقوقی موضوع ماده ٩و کاربرگ ھا، جدول ھا و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تکمیل آنھا ھمراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل مینمایند.

  ۲-۶-۱۰ دبیرخانه با بررسی پرس ش نامه و استخراج اطلاعات آن، مقدمات بازدید از ساختمان ھای مورد گزارش را فراھم می سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته رابرای احرازاطلاعات داده شده وارزیابی پروژهھا اعزام مینماید.

  ۳-۶-۱۰ دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیاب یا ارزیابان، پایه متقاضی را محاسبه وبرای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می دھد.

  ۴-۶-۱۰ کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه در خصوص تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسکن و شھرسازی ارسال میدارد.

  ۵-۶-۱۰ پروانه اشتغال مجری انبوه ساز درپایه ارشد توسط معاونت نظام مھندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن و شھرسازی صادر میگردد.

  ۶-۶-۱۰ دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسال پاسخ نامه ھا و کاربرگھا، بررسی پرسشنامه ھای ارسالی، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده وتنظیم و ارایه گزارش نھایی به کمیته موصوف را دارد.

  ۷-۶-۱۰ به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه، کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شھرسازی، رییس سازمان و رییس ھیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تشکیل ونتیجه بررسی راجھت اتخاذ تصمیم به معاونت نظام مھندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن وشھرسازی اعلام می نماید.

  ۷-۱۰- نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها:

  ۱-۷-۱۰ تعیین میزان تجربه کارھای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن.

  ۲-۷-۱۰ تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براساس کاربرگھا، جدول ھا و اطلاعات ارایه شده .

  ۳-۷-۱۰ جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایه آنھا براساس اطلاعات تکمیل شده.

  ۴-۷-۱۰ اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه بندی در خصوص امتیازات مجری انبوه ساز.

  ۸-۱۰ از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه سازی مدارک، کاربرگ ھا، جدول ھا و اطلاعات تکمیل شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شھرسازی استان نباید از مدت یکماه تجاوز نماید.

  ۹-۱۰ مجری انبوه ساز موظف است براساس شیوه نامه پی ش فروش و پیش خرید واحدھای مسکونی و اخذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شھرسازیا بلاغ میشود رعایت کامل حقوق پیش خریداران را بنماید.

  ۱۰-۱۰-مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه سازمسکن عیناً ھمان مقررات مندرج در بند ۹-۴ مجریان حقوقی است.

  ۱۱-۱۰ مجری انبوه ساز موظف است به تعداد ساختمانھا یا مجتمع ھا یا پروژه ھای در دست اجرای خود یک نفر مھندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسوول کارگاه به کار بگمارد.

  ۱۲-۱۰ مجری انبوه ساز در صورتی می تواند مسوولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمانھا یا مجتمع ھا یا مجموعه ھای ساختمانی در دست اجرای وی به پایان نازک کاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر ھماھنگ کننده قرار گیرد.

  ۱۳-۱۰ در صورتی که مجریان انبوه ساز از حدود وظایف و مسوولیتھای مندرج در آن و شرح خدمات مھندسان رشته ھای ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوه نامه ھای لازم الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه ھای قانونی وزارت مسکن و شھرسازی توجه ننمایند، به استناد مواد ٨٥ و ٩١ و بند ((ج )) ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی، به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواھد شد.

  ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش گستر ش عملکردکیفیت( QFD )

  کاربرگ شماره ١
  پروانه شماره…………..

  از تعداد………..پروژه

  ۱- جدول سابقه فعالیتھای حرفهای و مدیریت مجری انبوه ساز
  (این جدول برای ھر پروژه احداث شده توسط مجری انبوه ساز تکمیل و به انضمام مدارک مثبته تحویل دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت میگردد.)

  نام پروژه :…………………………… نام سازنده :…………………………………………

  تاریخ تکمیل :……………………… محل پروژه :……………………………………

  ۱- مقیا س پروژه🙁حداکثر ٢٥امتیاز)

  الف- تعداد کل واحدھای مسکونی

  ١٠تا ٥٠واحد(٥امتیاز) ، از ٥١تا ١٠٠ واحد( ١٠امتیاز) ، از ١٠١ تا ١٥٠ واحد ( ١٥امتیاز) ، بیش از ١٥٠ واحد ( ٢٠امتیاز)

  امتیاز………………………………………..

  ب- متوسط زیربنا

  رعایت الگوی مصرف مسکن ( امتیاز) ، عدم رعایت الگوی مصرف مسکن ( بدون امتیاز)

  امتیاز………………………………………….

  ٢- طول دوره ساخت: (حداکثر ١٥امتیاز)

  تاریخ اخذ پروانه……….تاریخ پایانکار………………..طول دوره ساخت به ماه……………………..

  – طول دوره ساخت کمتر از ٢٤ ماه( ١٥امتیاز)

  – طول دوره ساخت بین ٢٤تا ٣٦ ماه ( ١٠امتیاز)

  -طول دوره ساخت بی ش از ٣٦ ماه ( ٥امتیاز)

  امتیاز:……………………………………………….

  ٣: توان جلب سرمایه و مدیریت منابع

  – استفاده از پیش فروش به روش معمول در بازار ( ٥امتیاز)

  – استفاده از طرح سرمایهگذاری متری مسکن (فروش متری) (۱۰ امتیاز)

  – در صورت ارایه گواھی خوش حسابی از بانک مشارکت کننده به شرح پیوست( ١٠امتیاز)

  امتیاز:…………………………………….

  کاربرگ شماره ۲
  پروانه شماره…………..

  از تعداد………..پروژه

  ۲- امتیاز نظرسنجی از بھره برداران مجتمع مسکونی

  نام پروژه :…………………………… نام سازنده :…………………………………………

  تاریخ تکمیل :……………………… محل پروژه :……………………………………

  ۱- تعداد واحدھای مجتمع………………………………..

  ۲-تعداد پرسشنامهھای پاسخ داده شده از طرف بھره برداران………………………………..

  ۳- امتیاز نھایی: ………………………..

  ۳-۱- امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ١ ٢ ………………………………..

  ۳-۲- امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٢ ٢ ………………………………..

  ۳-۳- امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٣ ٢ ………………………………..

  ۳-۴- امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٤ ٢ ………………………………..

  جمع امتیاز نھایی حاصل از پرسشنامه نطرسنجی بھره برداران درپروژه………………………………..

  ۴- فناوری ساخت (کل امتیاز ۲۵)

  سیستم ساخت را در موارد زیر توضیح دھید: ( امتیاز ھر بند براساس توضیحات و توجه به نقشه و محاسبات ارایه شده داده خواھد شد.)

  پی:( ٣امتیاز)

  اسکلت باربر: ( ۳ امتیاز)

  سقف: (۳امتیاز)

  کف سازی: ( ۲امتیاز)

  جداکنندهھای داخلی:(۵/۱امتیاز)

  دیوارھای محیطی: ( ۲امتیاز)

  سیستم سرمای ش و گرمایش:(۲امتیاز)

  نوع لوله ھای مصرفی:(۵/۱ امتیاز)

  مسیر لوله کشی تأسیسات ( از کف یا رایزر و غیره ): (۲ امتیاز)

  مزایا، محاسن و یا نکات قابل توجه فناوری به کار رفته را توضیح دھید: ( ۵امتیاز)

  ۵- مستندسازی تجربیات و تھیه مشخصات فنی ملکی، به گواھی ھیات مدیره یا ساکنین ساختمان : (به ازای ھر مورد امتیاز در نظر گرفته شود)

  ۱-۵- تھیه و تدوین شناسنامه فنی پروژه:

  ۲-۵- تھیه نقشهھای چون ساخت ساختمانھای احداثی

  امتیاز ……………………………………………

  امضا مجری انبوهساز امضا کمیته ارزیاب

  کاربرگ شماره۳

  کد واحد انبوه ساز…………..

  ٣ جمع بندی امتیاز نتایج ارزیابی مجری انبوهساز مسکن

  نام تکمیل کاربرگ :…………………………………….. نام
  شرکت:…………………………………………………….

  آدرس وشماره تلفن شرکت :……………………………………………………………………………….

  محل مدیرعامل:………………………………………….
  جمع بندی امتیاز مربوط به تکمیل پرسشنامه ھا:

  ردیف نام مجتمع مسکونی تعداد واحد زیربنا کل ساختمان تاریخ تکمیل امتیاز پرسشنامه
  فعالیت های حرفه ای
  امتیاز پرسشنامه نظرخواهی ساکنان امتیاز کل
  ۱
  ۲
  ۳
  ۴
  ۵
  ۶
  ۷
  ۸
  ۹
  ۱۰

  مجموع امتیاز:

  امضاء کمیته:

  – صرفا پروژه ھای تکمیل شده در طی ده سال منتھی به سال ارزیابی واحد انبوه ساز در نظر گرفته شود.

  — امتیاز کل بر مبنای حاصل جمع امتیاز کاربرگ شماره ١و کاربرگ شماره ٢ضربدر تعداد واحد پروژه تقسیم بر عدد ١٠٠ بهدست می آید.

  ماده ١١

  حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانھا و دیپلمهھای فنی و معماران تجربی موضوع ماده ٢٩

  آیین نامه اجرایی

  در اجرای ماده ٢٩آیین نامهاجرایی به منظورتعیین حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ودیپلم فنی و ھمچنین معماران تجربی، برحسب فعالیتھای فنی دربخش اجرای ساختمان و براساس پیچیدگی عوامل وحجم کار در سراسر کشور، سـاختمانھا بـه سـه ((یـک))((دو))و ((سـه)) بـه شـرح زیـر طبقـه بنـدی میشـوند.
  گروه بندی ھای فوق ھمان گروه بندی ((الف))، ((ب و ))((ج)) مندرج در ماده ٢٩آیین نامه اجرایی است که برای اجتناب ازاشتباه با گروه ساختمانھای موضوع ماده ١٢ھمین آیین نامه، گروه ((یک))، ((دو))و ((سه))ذکر شده است.
  ساختمانھای گروه یک ـ ساختمانھای حداکثر تا ٤٠٠مترمربع زیربنا و دو طبقه از روی شالوده در مقیاس محله.

  ساختمانھای گروه دو ـ ساختمانھای حداکثر تا ٦٠٠مترمربع زیربنا و سه طبقه از روی شالوده در مقیاس محله.
  ساختمانھای گروه سه ـ ساختمانھای حداکثر تا ٨٠٠مترمربع زیربنا و چھار طبقه از روی شالوده درمقیاس محله.

  ١١ـ١ـ دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلـم فـنی، و ھمچنیـن معمـاران تجربـی در صـورت قبولـی در آزمـون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته ھای موضوع قانون براساس ماده ٢٦آئیـن نامـه اجرایـی و ارایـه مدارک طبـق ماده ٢٧و رعایت مفاد مادهھای ٢٨و ٣١پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواھند نمود.

  ١١ـ٢ـ گواھی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواھد شد کـه توسـط واحـدھای فنی وزارتخانه ھا، سازمانھای دولتی یا وابسته به دولت، شھرداری ھا، شخصـیت ھـای حقوقـی شـاغل در رشـته ھـای موضوع ((قانون))، شرکتھای ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی میباشند و یا توسط دو نفر از مھندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مھندسـی و یـا ((سـازمان استان)) مورد تایید قرار گیرد و موارد زیر در آن درج شده باشد:

  ١١ـ٢ـ١ـ نام، محل، مشخصات پروژه و مسوولیت متقاضی در پروژه.

  ١١ـ٢ـ٢ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.

  ١١ـ٢ـ٣ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی

  ١١ـ٢ـ٤ـ نام، مشخصات، سمت و شماره ((پروانه اشتغال))شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواھی.

  ١١ـ٣ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شـرایط اخـذ (( پروانـه اشـتغال ))مـیباشـند یـا بعـدا صـلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک دارای صلاحیت طرح و ساخت عینـا ھمـان ظرفیـت اشـتغال منـدرج در جدول شماره ٦میباشد.

  ۴-۱۱- حدودصلاحیت و ظرفیتاشتغال کاردانھایفنی در اجرایساختمان به شرح جدول شماره ٨تعیین میگردد

  جدول شماره ٨:ظرفیت اشتغال کاردانھای فنی دراجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل دفتر مھندسی اجرای ساختمان میباشند در ھربرش زمانی

  پایه کاردان فنی پایه ٣ پایه ٢ پایه ١
  گروهھای ساختمانی یک یک و دو یک، دو و سه
  رفیت اشتغال به کار براساس مساحت زیربنا در ھر مقطع زمانی ۴۰۰ متر مربع ۶٠٠ مترمربع ۴۰۰ مترمربع
  حداکثر تعداد واحدھای ساختمانی ھمزمان ۲ ۲ ۲

  ۵-۱۱ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی در اجرای ساختمان به شرح جدول شماره۹ تعیین میگردد.

  جدول شماره ٩:ظرفیت اشتغال دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی دراجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل دفترمھندسی اجرای ساختمان میباشند در ھر برش زمانی

  پایه معمار تجربی پایه ٣ پایه ٢ پایه ١
  تعداد طبقات تا ٢طبقه ارتفاع از
  روی شالوده

  ساختمان
  تا ٣طبقه ارتفاع از
  روی شالوده

  ساختمان
  تا ٣طبقه ارتفاع از
  روی شالوده

  ساختمان
  ظرفیت اشتغال به کار براساس
  مساحت زیربنا در ھر مقطع زمانی
  ۳۰۰ متر مربع ۴۰۰ متر مربع ۴۰۰ مترمربع
  حداکثر تعداد واحدھای ساختمانی
  ھمزمان
  ۲ ۲ ۲

  ۶-۱۱ کاردانھا و دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان شریک، در دفترمھندسی اجرای ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعالیت نمایند این اشخاص در مقابل مسوول دفترپاسخگو بوده و مسوولیت کارھای اجرایی در مقابل صاحب کار یا صاحب کاران برعھده مھندس مسوول دفتر خواھد بود،این مسؤولیت رافع مسؤولیت قانونی اشخاص مذکور نمی باشد، در این صورت به ازا ھر کاردان فنی معادل ١٠درصد و برای ھر دیپلمه فنی یا معمار تجربی معادل ٥درصد و حداکثر تا ٤٠ درصد ظرفیت اشتغال دفتر مذکور افزایش خواھد یافت.

  ۷-۱۱ چنانچه کاردانھای فنی رشته ھای معماری و عمران و معماران تجربی بخواھند در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود به عنوان مجری فعالیت نمایند باید به صورت شریک دفتر اجرای ساختمان اشتغال به کار داشته باشند و با مسؤولیت مسؤول دفتر اجرای ساختمان نسبت به ارائه خدمات اجرایی اقدام نمایند، این مسؤولیت رافع مسؤولیت شرکای مذکور نخواھد بود، در این حالتحداکثر تعداد مجریان کاردانی فنی و معمار تجربی شریک دفترمھندسی اجرای ساختمان ٦نفر خواھد بود و ظرفیت اشتغال آنان حسب مورد طبق جداول شماره ٨و ٩می باشد.

  ۸-۱۱ کاردانھا و دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان عضو ھیات مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چھارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند.

  ۹-۱۱ در موارد زیر « پروانه اشتغال » حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا ابطال خواھد شد:

  ۱-۹-۱۱ فونت دارنده « پروانه اشتغال »

  ۲-۹-۱۱ عدم دارنده « پروانه اشتغال » تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

  ۳-۹-۱۱ عدم تمدید یا تجدید و « پروانه اشتغال » یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مھلت.

  ۴-۹-۱۱ محکومیت قطعی، دارنده « پروانه اشتغال » به مجازات انتظامی و مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

  ۵-۹-۱۱ در صورتی که دارنده « پروانه اشتغال » به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کارشود، (در مدت محرومیت از کار).

  ۶-۹-۱۱ در صورت عدم توجه به ابلاغیهھا و اطلاعیهھای قانونی وزارت مسکن و شھرسازی.

  ۷-۹-۱۱ قطع عضویت کاردانھای فنی از« کانون استان »یا اخراج از آن.

  ۸-۹-۱۱ در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود یا اعتبار آن معلق شده باشد، در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارھا و مسوولیت ھایی که قبلا به عھده گرفته است اجازه فعالیت خواھد داشت.

  ماده ١٢:

  طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده ٢٠آیین نامه ماده ۳۳

  دفاتر مھندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان که صلاحیت و توانایی طراحی و اجرای

  ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی را به صورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شھرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، نمایند . شرایط عمومی متقاضیان اخذ صلاحیت طرح و ساخت ساختمان به شرح زیر است:

  ۱-۱۲ انحصارا مجری طرح ھایی باشند که خود تھیه و ارایه مینمایند.

  ۲-۱۲ مامی شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه ای، تعداد شاغلین مورد نیاز و انجام تعھدات وباشند.

  ۳-۱۲ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمیتوانند نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام نمایند.

  ۴-۱۲ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت به غیراز طرحی که خود مجری آن می باشند نمی توانند نسبت به ارایه خدمات طراحی دیگر اقدام نمایند.

  ۵-۱۲ رعایت ظرفیت اشتغال تعیین شده برای خود را بنمایند به ترتیبی که زیربنای کارھای اجرایی در دست اقدام نباید از ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان حسب شاغل بودن در دفتر مھندسی طرح و ساخت یا شخص حقوقی طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره ٥تجاوز نماید.

  ۶-۱۲ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی طرح و ساخت عینا ھمان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ٥ میباشد.

  ۷-۱۲ ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی دارای صلاحیت طرح و ساخت عینا ھمان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ٦میباشد.

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.