پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

توسعه پایدار در صنعت ساخت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم هوش اخلاقی و هوش معنوی در تبیین رضایت شغلی انجام شد. آزمودنی ها شامل ۲۷۶ نفر از کارکنان مرد سازمان […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی و فرسودگی شغلی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

فرسودگی به عنوان حالت روان شناختی تعریف می شود که از سطوح ابتلای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی ناشی می شود. این پروهش با […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تعاملات فرایندهای مدیریت دانش و هوشمندی تکنولوژی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مباحث چالش برانگیز چند سال اخیر، مفاهیم جدیدی تحت عنوان هوشمندی تکنولوژی و نحوه ارتباط آنها با مفاهیم موجود مانند مدیریت دانش، ارزیابی تکنولوژی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮی و ﺗـﺎب آوری اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۳۵۴ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (۱۸۸ دﺧﺘﺮ […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هوش هیجانی و جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روان شناسان و روان پزشکان، توجه عموم را به خود جلب […]