اخبار

اخبار
اخبار صنعت ساخت لیدوما

تالار گفتگو

تالار گفتگو
تالار گفتگوی تخصصی مدیریت ساخت

فروشگاه

فروشگاه
فروشگاه کتب و محتوای تخصصی مدیریت ساخت

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪرت ذﻫﻦ، ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزو ﺑﺮﺗﺮی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

رشد اقتصادی نوین حاصل گسترش علم و دانش و استفاده نظام مند و نهادمند از دانش است که عمدتا حاصل […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تاثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

 اﻣﺮوزه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺑﺰاری ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت در سطح دانشگاههای پیام […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالعه حاضر با هدف تبیین رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران تدوین شده است. ضرورت پژوهش از آنجایی […]

تازه های اینستاگرام سایت

Load More
Something is wrong.
Instagram token error.