پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های باز مهندسی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نوع شناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای پرتلاطم امروزی بدنبال تغییر و تحولات زیاد تکنولوژیکی، کسب و بهره برداری اثربخش تکنولوژی از یک منبع خارجی می تواند در موفقیت عملیاتی شرکت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رویکرد شش سیگما و مدیریت پروژه در بهبود فرآیندهای کسب و کار(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ  ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮاردی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﮐﺎﻫﺶ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

امکان سنجی پروژه مدیریت فرآیندی در سازمان با الگوبرداری از کارت امتیازدهی متوازن با ارائه مطالعه موردی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﭘـﺮوژه ﺑﻬﯿﻨـﻪ   ﺳـﺎزی ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.ارزشاﻓﺰوده ﮐﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاوان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ […]