اخبار

اخبار
اخبار صنعت ساخت لیدوما

تالار گفتگو

تالار گفتگو
تالار گفتگوی تخصصی مدیریت ساخت

فروشگاه

فروشگاه
فروشگاه کتب و محتوای تخصصی مدیریت ساخت

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.ارزشاﻓﺰوده ﮐﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاوان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و PROMETHEE برای اولویت بندی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهﻫﺎ، […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیر پروژه، کار گروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم دینامیکی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی اثر شبکه روابط ذی نفعان بر فرآیندهای تصمیم گیری در پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ،ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر ذی ﻧﻔﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی ریسک های پروژه های فراساحل شرکت های نفت و گاز (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﭘﺮوژه ﺑﺎ رﯾﺴﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎی […]

تازه های اینستاگرام سایت

Load More
Something is wrong.
Instagram token error.