پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

توسعه الگوی مدیریت دانش به منظور بومی سازی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از ارزشمندترین دارایی های موجود و تسخیرپذیر در پروژه ها دانش ایجادشده در حین اجرای آن هاست. این دانش ها، در صورت شناسایی، کسب و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ۷۵ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌـﺎل در […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ(HRM) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺟـﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نقش مدیریت دانش و فنآوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالعات اخیر نشان داده است که به سه دلیل: فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی و کنترلهای غیر موثر، مدیریت ریسک با عدم موفیت روبرو بوده […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین زیر ساخت های مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت ایجاد دانش سازمانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺶ را در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ […]