پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران برپایه SWOT(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افزایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن حصارهای فکری شده که باعث شده بود […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی عملکردی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: بررسی مقایسه ای روش های سنتی و صنعتی سازی ساختمان از نقطه نظر زمان و هزینه(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت) تاریخچه مدل سازی اطلاعات […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪل ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻧﺎب(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ را داراﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﺻﻼح  […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مروری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت پروژه های ساختمان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و رﮐﻮرد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه ‌گیری گستردگی مدیریت جانشین ‌پروری بر اساس طبقه ‌بندی بهترین تجارب(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

جانشین‌ پروری به عنوان یک زیرسیستم مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تاثیرگذار است. جانشین […]
۰۳/۰۲/۱۳۹۵

بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه‌ ها: مطالعه‌ میدانی در انجمن شرکت‌ های مهندسی و ساخت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

حرکت به سوی مدیریت پروژه‌ نوین، راه گریز‌ناپذیر همه سازمان ‌هایی است که به نوعی، با برنامه‌ ریزی یا اجرای پروژه‌ ها سروکار دارند. روند تکامل […]