بایگانی‌ها آسفالت گوگردي | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

آسفالت گوگردی(محمد پارسا امینی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

بازیابی گوگرد از سوخت های فسیلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد خوردگی در دستگاه ها، به ناچار منجر به تولید مقداری زیادی گوگرد می […]
۱۴/۰۳/۱۳۹۶

آسفالت گوگردی(محمد پارسا امینی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

بازیابی گوگرد از سوخت های فسیلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد خوردگی در دستگاه ها، به ناچار منجر به تولید مقداری زیادی گوگرد می […]