بایگانی‌ها آینده پژوهی | مدیریت ساخت

۲۶/۱۰/۱۳۹۵

آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک (محمدعلی نصرتی – ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه علاالدوله سمنانی)

در چند دهه اخیر کشور های پیشرفته به موضوع مدیریت استراتژیک اهمیت خاصی داده اند که در مورد اپنده نگری ها که    دیدن هر چیز قبل […]