بایگانی‌ها ابرخشت | مدیریت ساخت

۰۴/۰۲/۱۳۹۴

ابرخشت(پریچهرعلی حسینی-مهندسی معماری-معماری)

 پایه و اساس ساختاری سیستم ابرخشت  بر کیسه های شنی با درازای قابل تنظیم قرار گرفته است. که این کیسه‌های بزرگ از خاک تقویت شده با […]