بایگانی‌ها ابر سازه | مدیریت ساخت

۰۶/۰۲/۱۳۹۴

طراحی یک ابر سازه بر روی رودخانه خشکیده زاینده رود(آزاده اسعدی -ارشد مدیریت پروژه )

طبیعت برای نسلهای مخلتف همواره مورد احترام بوده اما امروزه تعدادی از طراحی های جدید بدون در نظر گرفتن فضاهای سبز برای معماری انجام میشوند. پروژه […]