بایگانی‌ها ارتقای فرهنگ ایمنی | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۶

راهکارهای ارتقای فرهنگ ایمنی در سازمان(محمد قرمزی نژاد-مهندس عمران-مهندسی وارشد مدیریت ساخت-موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی)

در سال‏های اخیر توجه به اهمیت جنبه‌های رفتاری و فرهنگی مدیریت ایمنی در سازمان‌ها به‏ طور گسترده‌ای افزایش یافته است؛ چرا که تحقیقات و بررسی‏ های […]