بایگانی‌ها استانداردهای مدیریت | مدیریت ساخت

۲۰/۰۵/۱۳۹۵

مفاهیم پایه استانداردهای مدیریت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ در واقع تعیین کننده ویژگی ها یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استاندارد هایی […]