بایگانی‌ها استزاتژیک | مدیریت ساخت

۱۹/۰۳/۱۳۹۴

تحلیل و بزرسی مفهوم قابلیت های پویا در مدیزیت استراتژیک (احمد مینوییان-مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت)

قابلیت‌های پویا عبارت است از فرآیندها و قابلیت‌هایی که سبب می‌شوند تا یک سازمان آگاهانه و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای […]