بایگانی‌ها اسکرام | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۶

اسکرام قالب است یا فرآیند؟ (مرتضی کربلایی رضایی _دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت_موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار)

اسکرام یک Framework یا فرآیند؟ مسئله این است در این موضوع کاملا بین متخصصان اسکرام دوگانگی وجود دارد. اشخاصی مانند کن شوئبر (مبدع اسکرام) دائما از […]