بایگانی‌ها اشتباه مهندسی | مدیریت ساخت

۲۵/۱۰/۱۳۹۴

عجیب ترین اشتباه مهندسی کشوردررشت (نصرت اله مرادی آثار-کارشناسی ارشدمدیریت وساخت)

ابتداوانتهای پل جانبازان که تاکنون حدودسه میلیاردتومان برای آن هزینه شده،به دلیل اشتباه مهندسی ,۵۰سانتی متر اختلاف سطح دارد وبه […]