بایگانی‌ها انگيزش و توانمندسازي | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۶

تئورهای انگیزش و توانمندسازی کارکنان (علیرضا بهروزی نژاد-مهندسی عمران-ارشد مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد دماوند)

یکی از مسائل بسیار مهم امروز سازمانها این است که چگونه کارکنان برای کار و بهره وری بیشتر برانگیخته می شوند و تعهد آنان افزایش می […]