پوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

۰۲/۱۰/۱۳۹۵

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

۱۹/۰۹/۱۳۹۵

گزارش برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اولین کنفرانس بین المللی […]
۱۰/۰۶/۱۳۹۴

برگزاری نخستین نشست هماهنگی کمیته اجرایی کنفرانس

نخستین نشست هماهنگی کمیته اجرایی کنفرانس در تاریخ ۱۰مرداد ماه ۱۳۹۴ و به ریاست دبیر همایش جناب آقای دکتر اثنی […]
۰۶/۱۱/۱۳۹۳

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه