بایگانی‌ها ايزوفلكس | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

عایق حرارتی و رطوبتی ایزوفلکس (امیرحسین منافی – مهندسی عمران – عمران)

عایق حرارتی و رطوبتی ایزوفلکس (عایق سفید) ، پوششی ضخیم و یک جزئی بوده که با خواص برتر جایگزین بسیار مناسب برای سایر عایقهای قیری ، […]