بایگانی‌ها اکسپو | مدیریت ساخت

۰۵/۰۳/۱۳۹۴

نمایشگاه جهانی (فرید خدامی-مهندسی معماری-معماری)

هنوز که هنوز است وقتی نام «اکسپو» می آید از عوام گرفته تا خواص، دوست دارند تنها اکسپوی مونترال و حضور زیبا، مقتدرانه، شکوهمند و بامعنای […]