بایگانی‌ها ایران | مدیریت ساخت

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

ایران و انقلاب صنعتی غرب (۱۸۰۰ – ۱۹۰۰ میلادی) (حسن کمالی وحید – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

همزمان با شروع انقلاب صنعتی دودمان قاجار از سال ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ میلادی بر ایران حکومت کردند. آقا محمد خان قاجار (۱۷۹۴ – ۱۷۹۸) بنیانگذار دودمان […]