بایگانی‌ها بازاریابی | مدیریت ساخت

۰۳/۰۶/۱۳۹۶

اصول بازاریابی تلفنی ( ابوالفضل آقانژاد- مهندسی و مدیریت ساخت- موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی)

اگر بدون وقت قبلی به محل استقرار مشتری مراجعه کنید، زمان زیادی را در راه صرف می کنید و امکان دارد طرف در محل حاضر نباشد […]
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

بازاریابی صنعت ساختمان(حسن رضایی مطلق-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت-عمران)

با توجه به وضع کنونی صنعت ساختمان و بازار زاکد خرید و فروش مسکن اهمیت بازاریابی این صنعت و استفاده از متد های مختلف برای راه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ۷۵ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌـﺎل در […]