بایگانی‌ها بتن خود متراکم | مدیریت ساخت

۱۴/۱۰/۱۳۹۴

بتن خود متراکم (یحیی حیدری-مهندسی عمران -عمران)

تراکم کامل بتن جاگیری مناسب آن در قالب از مهمترین نکات در اجرای صحیح سازه های بتنی میباشد.متراکم کردن بتن […]