بایگانی‌ها بتن پیش تنیده | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

اجرای سازه های بتنی پیش تنیده به روش پس کشیدگی(مجید احمدیان-مهندسی عمران-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

سازه های بتنی پیش تنیده به روش پس کشیدگی بدلیل محاسن خاص و متعددی که دارد از روشهای رایج در دنیا میباشد که بسیاری از پروژه […]