بایگانی‌ها بتن گوگردی | مدیریت ساخت

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

بتن گوگردی(اسماعیل خوش کار-کارشناسی ارشدمهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه آزاداسلامی واحددماوند)

نظر به اینکه کشور مادارای معادن گوگردفراوان بوده وهمچنین حجم بسیارزیادی گوگردنیزازتصفیه گازهای ترش بدست می آید،میتوان ازسیمان گوگردی استفاده نمود.تکنولوژی تولید این سیمان چند دهه […]