بایگانی‌ها بررسی علل پرت غیر مستقیم | مدیریت ساخت

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

بررسی علل پرت غیر مستقیم

پرت طراحی و تغییرات طراحیبا توجه به نظر متخصصان در پرسشنامه، پرت ناشی از طراحی در تولید پرت غیر مستقیم […]