بایگانی‌ها بلندترین برج سازه ای دردست احداث درجهان | مدیریت ساخت

۲۸/۱۰/۱۳۹۴

بلندترین برج سازه ای دردست احداث درجهان(مصطفی کی پور-مهندسی عمران-اب وسازه های هیدرولیکی)

عربستان هم با شروع ساخت «برج پادشاهی» به کلوب کشورهای دارنده بلندترین آسمانخراش ها وارد شد. این برج که قراراست […]