بایگانی‌ها تأمین مالی | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

مشارکتهای بخش عمومی و خصوصی اصول سیاستگذاری و تأمین مالی (مرتضی مقیسه-مهندسی مدیریت ساخت-موسسه علاء الدوله سمنانی گرمسار)

در طی سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نیاز شدیدی به ساختارهای زیربنایی احساس می شودو این درحالی است […]