بایگانی‌ها تاخیرات | مدیریت ساخت

۲۹/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی علل تاخیرات غیرمجاز پروژه های مهندسی، خرید و احداث( افسانه پزشکی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

یکی از ویژگی های مهم پروژه ها به ویژه پروژه های احداث، اجرای کار در بازه زمانی مشخص و محدود […]