بایگانی‌ها تست شخصیت | مدیریت ساخت

۰۴/۰۸/۱۳۹۵

تست شخصیتی بلبین(محسن نوروزی-مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت-موسسه غیرانتفاعی علاالدوله گرمسار)

تست شخصیت شناسی بلبین توسط دکتر مردیت بلبین و تیم پژوهشی اوپس از ۹سال مطالعه انجام شد که براساس آن ۹ نقش تیمی بوجود آمد که […]