بایگانی‌ها تیلورکریت | مدیریت ساخت

۲۲/۱۰/۱۳۹۳

ساختارهای بتنی با تیلورکریت(سید داود حسینی-کارشناسی ارشد معماری-معماری)

بتن از پر کاربردترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. ساخت های متفاوت از بتن، نیازمند […]