بایگانی‌ها جنگل های مصنوعی | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۴

(ایجاد جنگل های مصنوعی راهکاری برای صنعت ,محیط زیست و گردشگری(امین بیکی اردکانی-مهندسی عمران-آب و سازه هیدرولیک

منابع محدود و نیازهای نامحدود توجه روز افزون بشر را بیش از پیش به راه چاره های مناسبی جلب نموده […]