بایگانی‌ها جوشکاری | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

جوشکاری زیر اب(محمد حسین فشمی-مهندسی عمران – ارشد مدیریت ساخت)

از مردم جوشکاری زیر آب را بسیار عجیب می‌دانند، چون ماهیت جوشکاری را از آتش می‌دانندولی جوشکاری ماهیت قوس الکتریکی […]