بایگانی‌ها جوش | مدیریت ساخت

۱۲/۱۰/۱۳۹۳

بررسی معایب جوش(حمید طهرانی – مهندسی عمران – مدیریت ساخت)

در حالی که یکی از نکته نظرها در عملیات جوشکاری کاهش هزینه تمام شده یک اتصال است، اما همزمان و […]