بایگانی‌ها خانه سازی | مدیریت ساخت

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

خانه سازی برخی کشورها در زیر زمین(محمد حیدری-ارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت)

کمبود زمین برای ساخت و ساز به مشکلی جدی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت بدل شده است. در این میان […]