بایگانی‌ها خانه متحرک | مدیریت ساخت

۱۸/۰۲/۱۳۹۴

معرفی خانه متحرک دروس تهران (فرانک رزاقی لمری مهنذسی عمران-عمران)

شرایط آب وهوایی منطقه ای منجر به طراحی و ساخت خانه ی متحرک شده است.شمال شهر تهران در تابستان دارای […]