تصاویر دفاع از پایان نامه لاله فغانی

۲۳/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه لاله فغانی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه آزاده اسعدی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه مهدی حسین زاده بحرینی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه صادق اردستانی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه منیر سادات هاشمی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه اسماء زارع پور

۰۹/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه وحید دهمرده

۰۸/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه بهاره دهکردنژادیان

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع ازپایان نامه سپیده معتمد پویا

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه احمد مینوئیان

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه عاطفه معصومی مقدم

۲۲/۰۹/۱۳۹۵

جلسه دفاع از پایان نامه امیر فاتحی

۱۵/۰۹/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه مهناز حمزه لویی

۱۵/۰۹/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه اعظم کریمی محمد آبادی

۲۸/۰۸/۱۳۹۵

دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری

مطالب مشابه: دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری حضور درخشان گروه پژوهشی دکتر احسان اثنی عشری در […]
۲۵/۰۸/۱۳۹۵

دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری

مطالب مشابه: دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری حضور درخشان گروه پژوهشی دکتر احسان اثنی عشری در […]
۰۷/۰۷/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه رضا زندی دولابی

۰۷/۰۷/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه امیرحسین ستوده بیدختی

۰۷/۰۷/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه شیرین ترابی

۰۷/۰۷/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه فاطمه شمسیان فرد