بایگانی‌ها دفتر مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۲۸/۱۰/۱۳۹۳

نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در توسعه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)-(علی اکبر جالسیان-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

PMIS مجموعه‌ای از ابزارهای خودکار مدیریت پروژه موجود در سازمان است که در قالب یک سیستم گردهم آمده‌اند. PMOیک معاونت، […]