بایگانی‌ها دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه | مدیریت ساخت

۱۹/۰۱/۱۳۹۶

اعلام سخنرانان کلیدی کنفرانس توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام شرایط و نکات لازم […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

اعلام شرایط و نکات لازم برای صدور گواهی پذیرش موقت توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام سخنرانان کلیدی کنفرانس توسط […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

زمان بندی کلی برگزاری کنفرانس توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اعلام سخنرانان کلیدی کنفرانس توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اعلام شرایط و نکات لازم برای صدور گواهی پذیرش موقت توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

انواع روش های ارائه مقاله در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ورکشاپ های اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

اطلاعیه مهم دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه برای پژوهشگران

مطالب مشابه: اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اعلام شرایط و نکات لازم […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

کارگاه های آموزشی برای ثبت نام کنندگان در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اطلاعیه مهم دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه برای پژوهشگران اعلام شرایط ویژه برای حامیان توسط دبیرخانه […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

تاریخچه و آمار برگزاری کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: محل برگزاری کنفرانس سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

تنها اصل مقالات توسط دبیرخانه همایش دریافت می گردد و چکیده مقالات به هیچ عنوان مورد بررسی واقع نخواهد شد.

مطالب مشابه: نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان هشتمین کنفرانس […]
۱۹/۰۱/۱۳۹۶

فرآخوان ارسال مقالات به دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت […]
۱۷/۰۱/۱۳۹۶

حامیان دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

تاریخ های مهم دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

آغاز به کار دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اعلام سخنرانان کلیدی کنفرانس توسط دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه زمان بندی کلی برگزاری کنفرانس توسط […]
۱۷/۰۱/۱۳۹۶

کنفرانس در شبکه های اجتماعی

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

تماس با دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

محل برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

تاریخچه دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

شرایط و تعرفه حمایت دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

برنامه زمان بندی دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

سخنرانان کلیدی دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه