بایگانی‌ها راه آهن | مدیریت ساخت

۲۳/۰۳/۱۳۹۵

پل راه آهن گاربیت (آرش بربسته-مهندسی عمران-عمران)

پل را ه آهن گارابیت که طول آن ۱۸۵۳ فوت است، به شکل طاقی – قوسی طراحی و ساخته شده […]